Algemene voorwaarden

Praktijk Matty Jongsma-Strikwerda

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandeloveréénkomst (WBGO) en de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg ( WKKGZ)
 • De Therapeut houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaar termijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek de relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De Therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier wordt opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde be(handelingen) verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar collega therapeut, arts, indien haar behandelingen niet geëigend en/of toereikend is.
 • In geval van langdurig ziekte of overlijden worden de dossiers overgedragen aan een collega therapeut ( met dezelfde aansluiting) en worden daar de wettelijke 20 jaar bewaard.
 • Beëindiging van de behandeling kan ter aller tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De cliënt gaat akkoord met de tarief stelling ( huidige tarieven staan op de website)
 • Betaalwijze van de behandeling is contant of op rekening ( geen pin aanwezig)
 • Cliënt verplicht zich een afspraak tijdig ( zo mogelijk 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de NVST ( Nederlandse Vereniging Van Soma Therapeuten, nvst.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ | Tuchtrecht Complementaire Zorg, de klachtenfunctionaris ( bij Quasir) en de geschilleninstantie ( bij stichting Zorggeschil) zijn door de NVST geregeld.
 • Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
 • Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie, zie de website van mijn beroepsvereniging NVST: https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht./
 • Alle eventueel, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in de medische dossiers van de huisarts of specialist, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.